info@parstorkan.com
ثبت شرکت در ترکیه

آمار کل صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۱

 

ردیف

سال

کشور

تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۳۱۱۰۰

کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده.

۹,۸۴۷,۶۶۴

۹۹۲,۴۹۰,۷۴۳,۶۸۰ Rls.

۸۰,۹۵۳,۵۶۸ $

۲

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۳۹

پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز۹۴ %به جز نوع پودری

۵۸,۸۴۲,۴۹۵

۹۳۹,۲۷۱,۷۸۱,۱۹۸ Rls.

۷۶,۶۱۲,۷۰۶ $

۳

۱۳۹۱

ترکیه

۷۹۰۱۱۲۱۰

روی غیرممزوج محتوی ۹۵/۹۹تا۹۹/۹۹ درصد وزنی به صورت کارنشده

۳۳,۵۵۸,۵۵۰

۷۸۷,۷۰۱,۷۳۸,۹۶۲ Rls.

۶۴,۲۴۹,۷۳۴ $

۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۷۶۰۲۰

گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات )

۲۹,۴۷۰,۰۰۰

۴۹۳,۴۱۳,۲۱۸,۳۴۳ Rls.

۴۰,۲۴۵,۷۷۶ $

۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۲۹

پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر

۲۶,۹۴۲,۵۱۸

۴۲۷,۳۱۴,۸۵۸,۴۲۶ Rls.

۳۴,۸۵۴,۳۹۳ $

۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۵۹۰۰۰

سایرلوا زم برای ساختمان که درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی

۱,۲۷۷

۲۶۱,۱۴۴,۹۸۸,۲۰۰ Rls.

۲۱,۳۰۰,۵۷۰ $

۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۱۰۲۱۰۰۰

کودا وره حتی بصورت محلول درا ب

۵۰,۴۵۲,۷۵۴

۲۴۱,۷۳۵,۱۷۱,۹۷۶ Rls.

۱۹,۷۱۷,۳۸۸ $

۸

۱۳۹۱

ترکیه

۷۶۰۱۱۰۰۰

آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج.

۸,۸۲۳,۱۶۰

۲۲۱,۷۴۳,۳۰۹,۸۰۰ Rls.

۱۸,۰۸۶,۷۳۰ $

۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۴۹

سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی ۹۴%یابیشتر بجز نوع پودری

۱۰,۴۷۰,۱۷۵

۱۷۷,۵۹۸,۶۴۱,۹۸۰ Rls.

۱۴,۴۸۶,۰۲۳ $

۱۰

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۵۱۰۰۰

پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره

۱,۶۴۲,۸۲۰

۱۷۳,۶۳۷,۱۵۴,۰۰۰ Rls.

۱۴,۱۶۲,۹۰۰ $

۱۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۸۱۹۰۰

مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن ۶میلیمتریاکمترباشد.

۱,۵۸۱,۸۱۵

۱۷۱,۷۳۵,۵۱۷,۶۶۰ Rls.

۱۴,۰۰۷,۷۹۱ $

۱۲

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۲۹

بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز۹۴%بجزنوع پودری

۷,۵۲۸,۳۴۰

۱۶۹,۴۰۹,۹۷۹,۵۶۰ Rls.

۱۳,۸۱۸,۱۰۶ $

۱۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۴۹

پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجز نوع پودری

۱۰,۸۴۰,۰۵۶

۱۶۶,۲۸۹,۰۸۲,۳۷۲ Rls.

۱۳,۵۶۳,۵۴۷ $

۱۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۸۹۹۰

ک کک ک سایر آب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)

۲,۳۷۰,۹۰۷

۱۶۴,۹۸۶,۰۸۱,۱۶۰ Rls.

۱۳,۴۵۷,۲۶۶ $

۱۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۹۱

انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن

۱۰,۳۴۸,۹۱۵

۱۴۹,۰۱۰,۱۷۳,۲۴۰ Rls.

۱۲,۱۵۴,۱۷۴ $

۱۶

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۳۲۰۰۰

ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۶,۶۹۵,۰۵۸

۱۴۸,۰۷۰,۴۹۳,۹۹۰ Rls.

۱۲,۰۷۷,۵۲۸ $

۱۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۳۹

سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی ۹۴%یا بیشتر بجزنوع پودری

۸,۸۶۱,۹۱۶

۱۴۴,۵۳۶,۷۹۸,۶۳۱ Rls.

۱۱,۷۸۹,۲۹۸ $

۱۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۱۷۳۵۰۰

ا نیدرید فتالیک

۷,۲۷۴,۳۰۰

۱۴۲,۸۴۵,۱۸۳,۲۰۰ Rls.

۱۱,۶۵۱,۳۲۰ $

۱۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۱۱۱۰۹۰

سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر

۱,۲۲۹,۰۳۷

۱۳۸,۵۱۹,۷۴۹,۹۸۱ Rls.

۱۱,۲۹۸,۵۱۱ $

۲۰

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۲۰

روغن صنعتی

۹,۲۳۷,۱۰۶

۱۲۷,۰۲۶,۰۶۱,۰۷۶ Rls.

۱۰,۳۹۰,۲۵۲ $

۲۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۸۰۱۱۰۰۰

سرب تصفیه شده بصورت کارنشده

۴,۹۷۰,۸۲۴

۱۲۰,۵۸۲,۶۷۸,۳۰۰ Rls.

۹,۸۳۵,۴۵۵ $

۲۲

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۲۲۹۰۰

پوست خام حیوا نات,ازجنس گوسفند وبره بدون پشم, پیکله نشده, دباغی نشده

۱,۱۶۴,۳۴۴

۱۱۴,۹۳۴,۷۵۳,۷۶۰ Rls.

۹,۳۷۴,۷۷۶ $

۲۳

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۸۰۴۹۰۰

قالب برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی (غیرا زا نوا ع تزریقی یافشاری )

۳۵۹,۲۰۸

۱۱۲,۲۱۷,۹۳۰,۲۰۰ Rls.

۹,۱۵۳,۱۷۵ $

۲۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۹۹

سایرپلی ا تیلن باچگالی ۹۴%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر

۶,۸۴۰,۰۰۰

۱۰۸,۴۰۴,۲۸۰,۸۶۰ Rls.

۸,۸۴۲,۱۱۱ $

۲۵

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۳۲۰۰۰

قیرنفت

۱۸,۰۳۰,۶۲۲

۱۰۴,۶۴۸,۷۱۶,۷۴۴ Rls.

۸,۵۳۵,۷۸۴ $

۲۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۹۰

سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی ۷۰% وزنییابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری

۷,۳۷۶,۵۵۵

۹۳,۷۱۳,۳۱۹,۵۱۱ Rls.

۷,۶۴۳,۸۲۷ $

۲۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۰۲۰۲۰

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

۲,۵۶۴,۴۵۰

۹۳,۰۹۶,۸۲۴,۹۲۰ Rls.

۷,۵۹۳,۵۴۲ $

۲۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۱۱۴۱۰

اتیلن, پروپیلن, بوتیلن وبوتادین مایع شده درظروف کمترا زیکهزا رسانتی مترمکعب .

۹,۳۳۲,۰۷۰

۸۳,۹۷۷,۸۰۴,۷۹۹ Rls.

۶,۸۴۹,۷۳۹ $

۲۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۴۱۰۱۰

سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد

۵,۹۵۱,۸۷۳

۷۹,۸۸۹,۴۳۳,۴۲۰ Rls.

۶,۵۱۶,۲۶۷ $

۳۰

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۳۰

تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۲,۸۲۲,۱۵۰

۷۶,۲۴۹,۱۰۸,۴۰۰ Rls.

۶,۲۱۹,۳۴۰ $

۳۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۹۹

سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر

۵,۱۲۶,۰۶۰

۷۳,۴۵۵,۲۵۱,۱۷۳ Rls.

۵,۹۹۱,۴۵۶ $

۳۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۲۲۰۹۰

سایرموم پارا فین هاباکمترا ز ۷۵/۰ درصد روغن بجزگرید دا رویی

۴,۸۱۷,۶۵۱

۷۰,۷۴۸,۷۵۰,۷۳۷ Rls.

۵,۷۷۰,۶۹۷ $

۳۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۷۹۰۰

آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز ۲۰

۳,۱۸۳,۳۴۸

۷۰,۲۵۱,۸۷۱,۹۴۰ Rls.

۵,۷۳۰,۱۶۹ $

۳۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۲۷۰۰۰

فرومولیبدن.

۲۴۹,۰۰۰

۶۹,۸۴۶,۳۳۵,۶۶۰ Rls.

۵,۶۹۷,۰۹۱ $

۳۵

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۷۱۱۰۰

هندوا نه , تازه

۲۰,۴۴۱,۵۱۹

۶۷,۹۴۲,۹۹۶,۴۰۶ Rls.

۵,۵۴۱,۸۴۳ $

۳۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۳۲۱۲۰۰

۲-فورآلدئید (فورفورال )

۱۴,۱۱۱,۳۲۶

۶۰,۶۷۴,۲۷۴,۱۲۰ Rls.

۴,۹۴۸,۹۶۲ $

۳۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۹۲۱۰۰

صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵ میلیمتر،ش کل طومار،(coil)

۷۳۲,۳۶۸

۵۷,۸۸۸,۲۱۳,۶۴۰ Rls.

۴,۷۲۱,۷۱۴ $

۳۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۱۷۰۰۱۹

ا کسید روی بجز گرید دا رویی

۳,۲۶۱,۵۱۱

۵۷,۶۴۲,۶۵۲,۸۲۸ Rls.

۴,۷۰۱,۶۸۵ $

۳۹

۱۳۹۱

ترکیه

۱۴۰۴۹۰۹۰

سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .

۱۰,۹۶۶,۳۵۲

۵۷,۲۹۵,۰۱۴,۷۶۶ Rls.

۴,۶۷۳,۳۲۹ $

۴۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۳۰

گریدنساجی پلی پروپیلن

۳,۹۰۲,۰۰۰

۵۷,۰۱۹,۲۵۸,۵۹۵ Rls.

۴,۶۵۰,۸۳۷ $

۴۱

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۵۳۱۰۰

ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )

۴,۳۷۶,۶۲۱

۵۶,۴۸۵,۶۴۲,۶۶۸ Rls.

۴,۶۰۷,۳۱۲ $

۴۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۲۲۱۱۰

فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز ۵۵درصدولی مساوی یاکمترا ز ۸۰درصد وزنی سیلیسیوم

۱,۶۸۱,۰۰۰

۵۵,۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰ Rls.

۴,۴۹۹,۲۰۰ $

۴۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۰۱۱۹۰۰

سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد

۸۷,۶۴۰,۶۳۷

۵۳,۶۳۱,۹۵۲,۳۵۰ Rls.

۴,۳۷۴,۵۴۸ $

۴۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۶۹۰۰

اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره ۲۰۰۹۶۱۰۰

۲,۰۶۵,۶۱۱

۵۰,۶۴۹,۷۶۲,۵۲۰ Rls.

۴,۱۳۱,۳۰۲ $

۴۵

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۱۲۰۰

بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده

۵۴۱,۱۳۳

۴۹,۲۴۲,۹۵۲,۰۴۰ Rls.

۴,۰۱۶,۵۵۴ $

۴۶

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۳۲۰۰

گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده

۳۶۳,۹۳۵

۴۸,۹۲۹,۷۹۴,۸۶۰ Rls.

۳,۹۹۱,۰۱۱ $

۴۷

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۶۰

ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۱,۰۲۸,۰۳۷

۴۳,۸۳۶,۵۹۸,۵۴۰ Rls.

۳,۵۷۵,۵۷۹ $

۴۸

۱۳۹۱

ترکیه

۱۵۰۲۰۰۹۰

چربی های ا زنوع گاو.گوسفندیابزکه درجای دیگر مذکور یا شمول نباشد (بااستثنای مورد ۱۵۰۳۰۰۰۰)

۱,۰۰۹,۱۵۶

۴۳,۲۸۲,۸۳۸,۸۶۰ Rls.

۳,۵۳۰,۴۱۱ $

۴۹

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۳,۳۵۹,۳۱۸

۴۱,۰۰۱,۲۱۳,۶۲۸ Rls.

۳,۳۴۴,۳۰۸ $

۵۰

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۴۰

خرمامضافتی تازه یاخشک کرده

۱,۶۲۴,۵۲۱

۴۰,۳۲۳,۲۳۵,۶۲۸ Rls.

۳,۲۸۹,۰۰۸ $

۵۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۱۹

سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی ۹۴%یا بیشتر بجز نوع پودری

۲,۳۹۵,۶۲۵

۳۹,۲۷۶,۶۶۳,۱۸۰ Rls.

۳,۲۰۳,۶۴۳ $

۵۲

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۵۱۱۰

ک ک ک انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک

۳۸۶,۰۰۰

۳۸,۲۵۴,۸۷۸,۰۰۰ Rls.

۳,۱۲۰,۳۰۰ $

۵۳

۱۳۹۱

ترکیه

۰۵۰۴۰۰۰۰

روده, بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهی,تازه, سردکرده, …یادودی, کامل یاقطعه

۲۲۷,۰۵۷

۳۷,۳۳۸,۳۰۸,۱۴۰ Rls.

۳,۰۴۵,۵۳۹ $

۵۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۰۳۰۰۰۰

کربن (دوده کربن و سایر ا شکال کربن که در جای دیگری مذکوریامشمول نباشد

۲,۸۶۳,۱۰۰

۳۵,۱۰۱,۶۰۶,۰۰۰ Rls.

۲,۸۶۳,۱۰۰ $

۵۵

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۲۸۴۰۰۰

میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده.

۴,۴۲۶,۱۲۰

۳۲,۵۵۸,۵۲۶,۴۶۰ Rls.

۲,۶۵۵,۶۷۱ $

۵۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۹۴۹۰۰

سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر .

۲,۲۹۷,۵۱۰

۲۹,۸۷۸,۵۳۹,۵۰۰ Rls.

۲,۴۳۷,۰۷۵ $

۵۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۲۰۷۱۰۱۰

ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)۱۰۰درصد خالص

۱,۹۲۳,۹۳۰

۲۹,۳۱۱,۹۶۸,۱۲۰ Rls.

۲,۳۹۰,۸۶۲ $

۵۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۹۰۰۰

سایر پلیمرهای ا تیلن که درجای دیگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی

۱,۹۱۴,۹۰۰

۲۸,۷۸۱,۹۴۳,۸۰۰ Rls.

۲,۳۴۷,۶۳۰ $

۵۹

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۱۰۵۰۰۰

کیوی, تازه

۲,۸۳۱,۳۹۶

۲۷,۵۳۸,۳۵۰,۷۰۰ Rls.

۲,۲۴۶,۱۹۵ $

۶۰

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۵۱۱۰۰

متانول (ا لکل متیلیک)

۵,۷۹۸,۲۹۸

۲۷,۴۵۷,۸۶۳,۸۰۰ Rls.

۲,۲۳۹,۶۳۰ $

۶۱

۱۳۹۱

ترکیه

۵۷۰۱۱۰۰۰

فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زپشم یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن, گره باف.

۷,۴۲۱

۲۶,۹۸۵,۸۶۶,۰۶۰ Rls.

۲,۲۰۱,۱۳۱ $

۶۲

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۹۰۰۰

سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی

۱,۷۷۴,۴۲۵

۲۶,۸۳۷,۲۳۸,۰۸۰ Rls.

۲,۱۸۹,۰۰۸ $

۶۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۴۹۱۰

آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )

۳۶۲,۷۰۰

۲۶,۶۸۰,۲۱۲,۰۰۰ Rls.

۲,۱۷۶,۲۰۰ $

۶۴

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۲۳۳۰۰

نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از ۶۷ دسی تکس

۷۰۴,۵۷۸

۲۵,۸۲۶,۵۱۱,۴۲۰ Rls.

۲,۱۰۶,۵۶۷ $

۶۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۳۳۰۰۰

کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئی

۱,۲۰۳,۰۷۵

۲۵,۰۶۹,۱۰۸,۲۳۶ Rls.

۲,۰۴۴,۷۸۹ $

۶۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۳۳۶۱۰۰

ملامین

۱,۸۲۱,۰۰۰

۲۴,۲۳۹,۰۱۳,۴۸۵ Rls.

۱,۹۷۷,۰۸۱ $

۶۷

۱۳۹۱

ترکیه

۵۷۰۲۱۰۹۰

شوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف همانند غیر مذکور درجای دیگر )

۱۱,۷۳۰

۲۳,۷۵۹,۶۳۴,۸۰۰ Rls.

۱,۹۳۷,۹۸۰ $

۶۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۱۷۰۰۹۰

ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های ۲۷۰۷و۲۹۰۲

۱,۱۷۳,۳۳۰

۲۱,۷۹۵,۱۰۴,۶۶۰ Rls.

۱,۷۷۷,۷۴۱ $

۶۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۹۰۱۱۲۲۰

روی غیرممزوج محتوی ۹۰/۹۹تا۹۵/۹۹ درصد وزنی به صورت کارنشده .

۸۸۴,۹۴۰

۲۰,۹۶۲,۴۲۵,۵۶۶ Rls.

۱,۷۰۹,۸۲۳ $

۷۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۷۳۰۹۰

سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )

۶۷۲,۳۲۰

۲۰,۲۰۹,۸۵۵,۹۵۷ Rls.

۱,۶۴۸,۴۳۹ $

۷۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۳۱۳۰۰

شمش کوچک ا زمس تصفیه شده.

۱۸۸,۲۸۳

۱۹,۴۶۸,۴۱۴,۱۲۰ Rls.

۱,۵۸۷,۹۶۲ $

۷۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۲۵۹۹۰۰

مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده.

۱,۳۱۳,۱۴۲

۱۹,۲۸۴,۴۷۴,۴۲۷ Rls.

۱,۵۷۲,۹۵۹ $

۷۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۷۶۰۹۰

سایرپلی ا تیلن ترفتالات بجزگرید نساجی وبطری

۱,۲۴۷,۵۲۵

۱۸,۹۲۰,۵۹۵,۴۶۰ Rls.

۱,۵۴۳,۲۷۹ $

۷۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۰۷۱۹۹۰

سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر

۲,۴۶۴,۸۲۶

۱۸,۴۳۰,۵۳۱,۵۶۰ Rls.

۱,۵۰۳,۳۰۶ $

۷۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۲۱۵۱۹۰۰

مرکب چاپ به غیر ا ز رنگ سیاه , حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد

۴۸۹,۸۲۰

۱۸,۰۱۵,۵۷۹,۶۰۰ Rls.

۱,۴۶۹,۴۶۰ $

۷۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۲۲۱۳۱۰

تری ا تانول آمین

۱,۰۶۷,۴۴۰

۱۷,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۴ Rls.

۱,۴۴۳,۶۶۰ $

۷۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۹۱۱۱

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه ازکریستال سرب دارنقاشی شده ،تراش خورده ،صنابع دستی

۱۱۱,۹۹۰

۱۷,۲۹۷,۲۶۶,۲۰۰ Rls.

۱,۴۱۰,۸۷۰ $

۷۸

۱۳۹۱

ترکیه

۵۶۰۳۱۲۱۰

پارچه نبافته spun lace که از طریق high pressure waterjet بصورت رول از رشته های سنتیک یا مصنوعی بعرض ۵ا لی ۱۲۰سانتی مترووزن حدا کثر۵۵gدرهرمترمربع تولیدگردید

۲۵۲,۸۹۳

۱۷,۰۵۲,۵۱۹,۸۲۰ Rls.

۱,۳۹۰,۹۰۷ $

۷۹

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۴۴۹۰۰

چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده…

۴۲,۴۹۳

۱۵,۸۳۵,۷۰۱,۳۳۴ Rls.

۱,۲۹۱,۶۵۶ $

۸۰

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۷۱۰۹۰

فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری

۴۲۷,۹۰۰

۱۵,۷۳۸,۱۶۲,۰۰۰ Rls.

۱,۲۸۳,۷۰۰ $

۸۱

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۲۰

تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

۵۷۰,۷۱۰

۱۵,۳۹۳,۱۹۰,۱۲۰ Rls.

۱,۲۵۵,۵۶۲ $

۸۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۲۳۹۰۹۰

سیمانهای هیدرولیک بجزسیمان کوره بلند وسیمان پوزولانی

۱۵,۵۷۵,۵۵۴

۱۵,۰۵۵,۷۵۰,۶۶۱ Rls.

۱,۲۲۸,۰۳۸ $

۸۳

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۱۰

خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده

۹۳۲,۹۷۰

۱۴,۸۶۹,۶۷۵,۸۶۰ Rls.

۱,۲۱۲,۸۶۱ $

۸۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۷۹۱۰۰

سایر پلی ا سترهای ا شباع نشده غیرمذکور

۵۶۶,۷۲۰

۱۴,۳۶۷,۴۴۴,۹۶۰ Rls.

۱,۱۷۱,۸۹۶ $

۸۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۴۰۲۱۱۳۰

ا لکیل بنزن سولفونه

۸۳۱,۰۶۶

۱۳,۷۶۶,۴۵۹,۷۶۰ Rls.

۱,۱۲۲,۸۷۶ $

۸۶

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۵۲۱۰

ک ک ک مغز پسته تازه یا خشک

۶۷,۵۵۰

۱۳,۶۶۴,۶۸۹,۵۰۰ Rls.

۱,۱۱۴,۵۷۵ $

۸۷

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۵۱۲۰

ک ک ک انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوسته تازه یا خشک

۱۵۲,۳۸۶

۱۳,۵۳۷,۲۳۴,۵۴۰ Rls.

۱,۱۰۴,۱۷۹ $

۸۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۲۰۷۱۰۹۰

الکل اتیلیک تقلیب نشده بالاترا ز ۸۰درصد حجمی ا لکل به غیرا ز۱۰۰ درصد خالص

۸۶۴,۲۷۰

۱۲,۹۵۸,۰۰۴,۷۱۰ Rls.

۱,۰۵۶,۹۳۴ $

۸۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۰۱۰۴۰

صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده

۳۴۷,۸۷۵

۱۲,۵۰۹,۰۵۳,۰۹۲ Rls.

۱,۰۲۰,۳۱۴ $

۹۰

۱۳۹۱

ترکیه

۷۹۰۱۱۱۰۰

روی, غیرممزوج, باخلوص ۹۹/۹۹%یابیشتر،به صورت کارنشده

۴۸۱,۵۸۰

۱۱,۷۲۹,۳۵۰,۴۲۰ Rls.

۹۵۶,۷۱۷ $

۹۱

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۷۹۱۰۰

سایرچرم های بیشتر آماده شده بعد ا ز دباغی ا زنوع گاویاا سب همچینین کناره هادا نه دا نه کامل لایه لایه بریده نشده

۴۵,۷۴۶

۱۱,۶۱۲,۰۹۲,۱۰۲ Rls.

۹۴۷,۱۵۳ $

۹۲

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۲۶۲۰۰

نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۳۶۱,۹۴۷

۱۱,۵۸۹,۶۵۶,۳۰۲ Rls.

۹۴۵,۳۲۳ $

۹۳

۱۳۹۱

ترکیه

۵۸۰۴۲۹۰۰

دا نتل های مکانیکی از سایر مواد نسجی بصورت توپ, نوا ریافرم مشخص.

۱۱۷,۷۳۱

۱۱,۵۴۷,۰۵۶,۴۸۰ Rls.

۹۴۱,۸۴۸ $

۹۴

۱۳۹۱

ترکیه

۵۸۰۴۱۰۰۰

تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص

۱۱۹,۵۱۱

۱۱,۲۷۸,۴۹۹,۶۸۹ Rls.

۹۱۹,۹۴۳ $

۹۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۱۰۲۹۹۰۰

مصنوعات ا زمولیبدن که درجای دیگرگفته نشده ا ست.

۲۵,۰۰۰

۱۰,۹۸۵,۵۷۳,۰۰۰ Rls.

۸۹۶,۰۵۰ $

۹۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۳۱۹۰۰

مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده.

۱۰۷,۹۷۰

۱۰,۹۸۵,۳۶۴,۵۸۰ Rls.

۸۹۶,۰۳۳ $

۹۷

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۳۹۰۰۰

ا لیاف سنتتیک غیریکسره, که درجای دیگرگفته نشده, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۱۹۰,۵۲۲

۱۰,۷۴۹,۰۳۴,۶۹۰ Rls.

۸۷۶,۷۵۷ $

۹۸

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۱۳۳۰۰۰

سیب , خشک کرده

۲۱۱,۲۹۶

۱۰,۳۶۱,۹۴۳,۵۸۰ Rls.

۸۴۵,۱۸۳ $

۹۹

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۷۱۹۰۰

چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره ۴۱۱۴

۳۲,۴۵۰

۱۰,۳۰۰,۹۶۴,۷۹۲ Rls.

۸۴۰,۲۰۹ $

۱۰۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۲۰۲۹۰۰۰

سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی

۸۴۵,۹۲۰

۱۰,۲۰۴,۶۶۰,۰۴۰ Rls.

۸۳۲,۳۵۴ $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

سال

کشور

تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۱۰۱

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۱۵۱۲۹۰

سنگهای مرمر کارنشده وتراورتن (به شکل بلوکهاولوح های مربع یامربع مستطیل ) باضخامت بیش ا ز ۲۵ سانتی متر

۴,۵۷۲,۸۵۵

۹,۹۰۹,۵۱۲,۸۰۰ Rls.

۸۰۸,۲۸۰ $

۱۰۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۹۴۴۰۰

سایر مو نو اکلیل اترهای ا تیلن گلیکول یادی ا تیلن گلیکول

۶۵۶,۰۰۰

۹,۷۶۷,۰۷۶,۱۲۰ Rls.

۷۹۶,۶۶۲ $

۱۰۳

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۷۴۳۲۰۰

ماشین های مخلوط کردن موا دمعدنی باقیر.

۱۹۷,۶۰۰

۹,۶۹۰,۳۰۴,۰۰۰ Rls.

۷۹۰,۴۰۰ $

۱۰۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۹۱۱۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفیه شده, بصورت طومار,به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵میلیمتر.

۹۰,۵۷۹

۹,۵۰۳,۴۷۳,۸۶۰ Rls.

۷۷۵,۱۶۱ $

۱۰۵

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۱۲۰۰۰

دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.

۴۲۸,۸۰۱

۹,۴۶۲,۷۵۸,۴۰۰ Rls.

۷۷۱,۸۴۰ $

۱۰۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۵۹

پلی ا تلین گرید بادی با چگالی کمتر ا ز ۹۴%بجزنوع پودری

۶۱۸,۰۰۰

۹,۳۰۳,۲۱۹,۰۲۰ Rls.

۷۵۸,۸۲۷ $

۱۰۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۰۴۹۰۹۰

ورق شیشه ای غیرمذکور باضخامتهای بیشتر از ۲٫۵ میلیمتر

۲,۴۵۶,۷۰۵

۹,۲۵۸,۱۵۱,۲۶۰ Rls.

۷۵۵,۱۵۱ $

۱۰۸

۱۳۹۱

ترکیه

۷۶۱۶۹۹۹۰

سایر مصنوعات آلومینیومی غیرمذکور

۳۶۴,۷۲۰

۹,۱۷۱,۱۴۱,۳۰۵ Rls.

۷۴۸,۰۵۴ $

۱۰۹

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۷۶۹۰۰

سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل ۸۵%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر

۲۴۱,۴۰۳

۹,۱۳۳,۸۲۶,۲۷۸ Rls.

۷۴۵,۰۱۰ $

۱۱۰

۱۳۹۱

ترکیه

۵۸۰۹۰۰۰۰

پارچه های تاروپودباف ا زنخ فلزی وپارچه های تاروپودباف ا زنخهای نساجی جورشده بافلز,غیرمذکور از انواعی که برای پوشاک مبلمان یا مصارف همانند به کار می روند

۵۲,۱۵۰

۸,۹۵۱,۰۲۶,۰۰۰ Rls.

۷۳۰,۱۰۰ $

۱۱۱

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۴۵۱۹۰۰

ماشین های تهیه ا لیاف نسجی,که درجای دیگرمذکورنباشد

۴۴,۱۰۰

۸,۸۹۸,۳۰۸,۰۰۰ Rls.

۷۲۵,۸۰۰ $

۱۱۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۱۵۱۱۰۰

هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد

۱,۰۹۸,۵۰۰

۸,۶۳۰,۴۵۱,۵۲۰ Rls.

۷۰۳,۹۵۲ $

۱۱۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۲۹۰۱۰

پارا فین بادرصد بیش ا ز ۷۵ درصد وزنی روغن

۵۸۶,۸۱۵

۸,۶۲۶,۱۳۶,۰۰۰ Rls.

۷۰۳,۶۰۰ $

۱۱۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۲۹۰۲۰

ا سلاک وا کس (slack wax)

۹۸۱,۹۷۱

۸,۴۸۸,۷۲۵,۹۲۰ Rls.

۶۹۲,۳۹۲ $

۱۱۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۵۲۳۴۱۱۰

— دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R

۱۱۸,۱۷۶

۸,۴۶۵,۱۶۲,۲۰۰ Rls.

۶۹۰,۴۷۰ $

۱۱۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۳۱

پلی اتیلن گرید فیلم به صورت پودرباچگالی کمتراز۹۴%

۵۰۶,۰۰۰

۸,۴۳۲,۹۰۶,۱۴۰ Rls.

۶۸۷,۸۳۹ $

۱۱۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۱۰۱۱۲۰۰

فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه

۱۱۳,۹۲۵

۸,۲۶۰,۶۰۴,۱۰۰ Rls.

۶۷۳,۷۸۵ $

۱۱۸

۱۳۹۱

ترکیه

۵۶۰۳۱۱۹۰

سایرپارچه های نبافته ا زرشته های مصنوعی یاسنتتیک تاوزن ۲۵گرم برمترمربع غیرمذکوردرجای دیگر

۱۲۰,۸۹۰

۸,۱۵۱,۶۱۲,۷۰۰ Rls.

۶۶۴,۸۹۵ $

۱۱۹

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۳۰

خرماپیاروم تازه یاخشک کرده

۱۴۴,۰۲۵

۷,۹۴۵,۸۵۳,۱۲۰ Rls.

۶۴۸,۱۱۲ $

۱۲۰

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۱۲۹۰۰۰

ا نوا ع میوه غیرا ز۰۸۱۲۱۰موقت محفوظ شده بلافاصله غیرقابل خوردن بهمان حالت

۳۷۵,۰۲۹

۷,۸۱۶,۲۷۷,۱۸۰ Rls.

۶۳۷,۵۴۳ $

۱۲۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۱۰۲۳۰۰۰

نیترا ت آمونیوم حتی محلول در آب

۳,۴۲۴,۶۶۶

۷,۲۸۰,۵۷۶,۴۸۰ Rls.

۵۹۳,۸۴۸ $

۱۲۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۵۳۰۰۰

غلتک های ماشین های نورد

۱۴۱,۱۶۰

۶,۸۰۶,۵۰۵,۳۷۶ Rls.

۵۵۵,۱۸۰ $

۱۲۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۰۱۱۲۰۰

زغال سنگ قیری, بهم فشرده نشده

۲۲,۰۸۷,۲۸۰

۶,۷۶۹,۷۰۲,۲۸۰ Rls.

۵۵۲,۱۷۸ $

۱۲۴

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۱۱۱۰۰۰

ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی.

۱۰۹,۵۴۱

۶,۷۱۴,۸۶۳,۳۰۰ Rls.

۵۴۷,۷۰۵ $

۱۲۵

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۰۲۲۰۰۰

کائوچوی بوتادین

۱۹۶,۵۶۰

۶,۶۰۲,۸۹۷,۶۲۴ Rls.

۵۳۸,۵۷۲ $

۱۲۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۴۹۰۰۰

لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی

۱۷۸,۵۸۱

۶,۵۶۸,۱۹۶,۹۲۰ Rls.

۵۳۵,۷۴۲ $

۱۲۷

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۹۳۲۱

ا جزا وقطعات کلاج (به جز لنت کلاچ )،برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی

۸۲,۱۶۸

۶,۳۳۸,۶۵۸,۴۱۷ Rls.

۵۱۷,۰۱۹ $

۱۲۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۲۹۲۱۰۰

ا سپات فلوئور دا را ی ۹۷% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم

۵,۰۳۳,۸۴۲

۶,۲۴۴,۵۹۴,۲۲۰ Rls.

۵۰۹,۳۴۷ $

۱۲۹

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۱۱۹۰۰۰

ا شیاءخانه وپاکیزگی,غیرمذکوردرجای دیگرا زچینی

۱۰۲,۸۴۹

۶,۱۶۹,۷۱۸,۷۲۲ Rls.

۵۰۳,۲۴۰ $

۱۳۰

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۲۶۱۹۰۰

مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده.

۲۳۴,۰۰۰

۶,۰۲۴,۵۶۴,۰۰۰ Rls.

۴۹۱,۴۰۰ $

۱۳۱

۱۳۹۱

ترکیه

۰۷۱۱۹۰۰۰

سایر سبزیجات و مخلوط سبزیجات , محفوظ شده به طور موقت

۱۸۶,۹۱۰

۵,۷۲۸,۷۹۱,۵۰۰ Rls.

۴۶۷,۲۷۵ $

۱۳۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۸۹۰۹۰

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد .

۲۴۹,۷۹۶

۵,۴۹۷,۲۸۵,۹۲۰ Rls.

۴۴۸,۳۹۲ $

۱۳۳

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۰۵۲۱۲۰

شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز۲٫۵ میلیمترتا۴٫۵ میلیمتر

۱,۴۸۶,۱۲۰

۵,۴۹۳,۱۱۷,۵۲۰ Rls.

۴۴۸,۰۵۲ $

۱۳۴

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۷۹۹۰۰

سایرچرم های بیشترآماده شده بعددباغی یاکرا ستینگ وچرم پارشمینه شده همچینین کناره ها ا زحیوا نات ا زنوع گاویاا سب

۲۰,۷۴۶

۵,۴۲۷,۴۶۷,۶۷۲ Rls.

۴۴۲,۶۹۷ $

۱۳۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۱۴۰۰۰۰

حلال هاورقیق کننده های آلی مرکب غیرمذکورومشمول درجای دیگر

۳۲۷,۳۷۰

۵,۲۸۸,۸۹۰,۴۴۰ Rls.

۴۳۱,۳۹۴ $

۱۳۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۰۱۹۳۰

گریس

۷۳۵,۱۰۵

۵,۲۸۵,۰۶۵,۳۲۰ Rls.

۴۳۱,۰۸۲ $

۱۳۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۰۱۰۰۳۰

نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )

۸,۷۶۴,۰۰۰

۵,۱۴۷,۶۳۰,۷۲۰ Rls.

۴۱۹,۸۷۲ $

۱۳۸

۱۳۹۱

ترکیه

۴۴۰۷۹۹۰۰

سایرچوبهای ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده, به ضخامت بیش ا زmm6… غیرمذکور

۵۰۲,۸۴۳

۵,۰۹۹,۱۷۹,۲۰۰ Rls.

۴۱۵,۹۲۰ $

۱۳۹

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۷۴۸۰۰۰

سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه .

۸۴,۱۸۰

۵,۰۲۶,۶۰۰,۰۰۰ Rls.

۴۱۰,۰۰۰ $

۱۴۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۷۴۱۰۰۰

ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد

۵۷,۹۲۰

۴,۹۷۰,۶۹۴,۴۰۰ Rls.

۴۰۵,۴۴۰ $

۱۴۱

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۰۲۷۰۰۰

کائوچوی ا تیلن – پروپیلن – دین غیرمتصل (EPDM)

۵۷۹,۸۷۴

۴,۹۱۴,۲۴۹,۳۶۰ Rls.

۴۰۰,۸۳۶ $

۱۴۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۲۲۱۱۱۰

منوا تانول آمین

۵۱۵,۱۲۰

۴,۸۱۵,۱۸۸,۵۶۰ Rls.

۳۹۲,۷۵۶ $

۱۴۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۲۵۷۰۰۰

ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن

۲۰,۰۰۰

۴,۷۹۵,۱۵۵,۷۲۰ Rls.

۳۹۱,۱۲۲ $

۱۴۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۲۰۹۱

پلی ا تیلن باوزن مخصوص چگالی۹۴%یابیشتر بصورت پودرغیرمذکور

۲۹۲,۵۰۰

۴,۶۴۰,۱۵۲,۵۴۰ Rls.

۳۷۸,۴۷۹ $

۱۴۵

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۲۲۱۰۰

پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده

۳۳,۵۰۰

۴,۵۸۵,۹۵۱,۰۸۰ Rls.

۳۷۴,۰۵۸ $

۱۴۶

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۰۸۲۰۹۰

موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل ۸۷ بجز ردیفهای ۸۴۰۸۲۰۱۰ و۸۴۰۸۲۰۲۰

۵۲,۵۲۴

۴,۵۱۸,۶۹۲,۷۲۰ Rls.

۳۶۸,۵۷۲ $

۱۴۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۲۱۰۱۰

وا زلین گرید دا رویی

۲۱۴,۹۲۰

۴,۴۷۹,۳۶۲,۶۴۰ Rls.

۳۶۵,۳۶۴ $

۱۴۸

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۸۰۷۱۰۰

قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی.

۱,۱۷۸

۴,۳۷۶,۸۲۰,۰۰۰ Rls.

۳۵۷,۰۰۰ $

۱۴۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۱۰۵۵۱۰۰

کودهای معدنی یا شیمیائی دا را ی نیترا ت ها و فسفات ها

۷۰۴,۱۹۴

۴,۳۱۶,۷۰۹,۲۲۰ Rls.

۳۵۲,۰۹۷ $

۱۵۰

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۲۳۰۰

سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه.

۹۱۶,۸۸۰

۴,۲۱۱,۸۰۲,۸۵۲ Rls.

۳۴۳,۵۴۰ $

۱۵۱

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۳۶۳۰۹۰

سایر هیدروژن کربنات سدیم ( بی کربنات سدیم) بجز بی کربنات – غیر تزریقی گرید دارویی

۱,۳۰۲,۱۵۰

۴,۱۵۰,۷۲۱,۰۸۰ Rls.

۳۳۸,۵۵۸ $

۱۵۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۶۰۷۰۰۰۰

سنگ سرب وکنسانتره های آن

۵۱۹,۹۳۱

۴,۱۲۶,۳۹۷,۲۴۰ Rls.

۳۳۶,۵۷۴ $

۱۵۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۴۱۰۹۰

سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون

۴۰۹,۲۵۰

۴,۰۶۱,۰۴۷,۸۲۰ Rls.

۳۳۱,۲۴۴ $

۱۵۴

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۲۳۱۰۰

گردوی معمولی با پوست سخت , تازه یا خشک کرده

۸۵,۳۹۷

۴,۰۳۳,۷۸۵,۲۰۰ Rls.

۳۲۹,۰۲۰ $

۱۵۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۲۸۹۰۰۰

سایر ماشین آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده .

۹۱,۹۵۰

۳,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰ Rls.

۳۱۵,۰۰۰ $

۱۵۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۰۹۰۸۰

شیشه شربت (دا رو)

۹۹۱,۵۲۰

۳,۷۶۸,۲۷۰,۳۸۰ Rls.

۳۰۷,۳۶۳ $

۱۵۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۲۰

گرید فیلم پلی پروپیلن

۲۴۲,۰۰۰

۳,۶۵۹,۶۹۵,۸۲۰ Rls.

۲۹۸,۵۰۷ $

۱۵۸

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۹۳۲۰۰

نخ چندلایاکابله, باحدا قل ۸۵%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت

۷۳,۸۹۹

۳,۶۲۴,۰۰۶,۹۶۰ Rls.

۲۹۵,۵۹۶ $

۱۵۹

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۵۱۰۰۰

آخال ا لیاف سنتتیک, (همچنین, ضایعات, آخال نخهاوا لیاف کهنه وپس مانده آنها).

۱۳۱,۹۰۰

۳,۶۱۹,۵۱۵,۷۸۳ Rls.

۲۹۵,۲۳۰ $

۱۶۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۱۲۲۰۰۰

نیترا ت های سلولز(همچنین کولودین ها)به ا شکال ا بتدا ئی

۷۹,۰۲۰

۳,۵۸۷,۵۷۰,۲۴۰ Rls.

۲۹۲,۶۲۴ $

۱۶۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۲۲۰۰۰۰

معرف های آزمایشگاهی یاتشخیص بیماری تهیه شده برروی تکیه گاه (غیرازشماره های ۳۰۰۲یا۳۰۰۶)،موادرفرانس تایید شده

۴,۳۱۰

۳,۵۸۱,۱۲۹,۸۱۵ Rls.

۲۹۲,۰۹۹ $

۱۶۲

۱۳۹۱

ترکیه

۰۴۰۹۰۰۰۰

عسل طبیعی

۱۰۱,۱۷۹

۳,۵۷۵,۲۱۲,۱۶۰ Rls.

۲۹۱,۶۱۶ $

۱۶۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۱۵۱۲۰۰

هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور)

۱,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۲۶,۳۸۰,۰۰۰ Rls.

۲۸۷,۶۳۳ $

۱۶۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۹۱۱۰۰

رشته های بریده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ی ا ن ا ز ۵۰ میلیمتربیشترنباشد ازالیاف شیشه ای

۱۱۸,۹۱۶

۳,۴۸۳,۸۲۶,۱۲۰ Rls.

۲۸۴,۱۶۲ $

۱۶۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۸۹۰۱۰

رزین پلی آمید (گریدهاردنر )به اشکال ابتدایی

۳۷,۶۲۰

۳,۴۵۹,۱۵۹,۰۰۰ Rls.

۲۸۲,۱۵۰ $

۱۶۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۲۸۳۰۰۰

میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده.

۱۷۵,۷۵۶

۳,۴۴۷,۶۲۲,۳۴۰ Rls.

۲۸۱,۲۰۹ $

۱۶۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۹۱۱۹

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیر مذکوردرجای دیگر

۱۸,۴۸۲

۳,۳۹۸,۹۸۶,۹۲۰ Rls.

۲۷۷,۲۴۲ $

۱۶۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۱۰۱۰

گرید لوله پلی پروپیلن

۲۳۸,۰۰۰

۳,۳۴۳,۳۷۵,۵۶۰ Rls.

۲۷۲,۷۰۶ $

۱۶۹

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۹۳۱۰

سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده

۷۰۷,۶۰۶

۳,۳۲۱,۶۹۹,۸۸۰ Rls.

۲۷۰,۹۳۸ $

۱۷۰

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۹۹۱۰

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور درردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار،توالت ،تزئیناتن داخلی یامقاصد مشابه غیرازشماره های ۷۰۱۰یا۷۰۱۱نقاشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی

۳۸,۰۰۵

۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۰۰ Rls.

۲۵۲,۸۳۵ $

۱۷۱

۱۳۹۱

ترکیه

۸۵۳۲۱۰۰۰

خازن های ثابت برا ی مدا رهای ۵۰یا۶۰هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز ۵/۰کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )

۱۶,۱۳۹

۲,۹۸۵,۹۷۲,۰۴۰ Rls.

۲۴۳,۵۵۴ $

۱۷۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۳۲۱۰۰

آلیاژهای مس براساس مس -روی (برنج )به صورت کارنشده

۴۱,۴۰۰

۲,۹۲۰,۱۹۷,۱۴۰ Rls.

۲۳۸,۱۸۹ $

۱۷۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۱۱۳۱۰

ساندویچ سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی ازپلی اورتان های اسفنجی

۷۸,۴۲۰

۲,۹۱۵,۴۴۰,۲۶۰ Rls.

۲۳۷,۸۰۱ $

۱۷۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۹۲۰۹۰

سایررزینهای ملامینیک بغیرا ز پودرقالب گیری

۲۲۰,۰۰۰

۲,۸۷۱,۰۴۶,۸۰۰ Rls.

۲۳۴,۱۸۰ $

۱۷۵

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۵۲۰۰۰

آخال ا لیاف مصنوعی(همچنین, ضایعات, آخال نخهاوا لیاف کهنه وپس مانده آنها).

۴۲,۴۲۰

۲,۸۶۰,۳۸۰,۶۰۰ Rls.

۲۳۳,۳۱۰ $

۱۷۶

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۴۱۰۰۰

ا لیاف مصنوعی غیریکسره, ا زویسکوزریون, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۴۲,۳۵۰

۲,۸۵۵,۶۶۰,۵۰۰ Rls.

۲۳۲,۹۲۵ $

۱۷۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۱۹

پلی ا تیلن خطی باچگالی کمتر ا ز ۹۴% به غیرا ز نوع پودری

۲۲۰,۰۰۰

۲,۸۳۲,۰۶۰,۰۰۰ Rls.

۲۳۱,۰۰۰ $

۱۷۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۰۲۰۹۰

صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده

۷۵,۳۷۲

۲,۷۷۲,۱۸۲,۱۶۰ Rls.

۲۲۶,۱۱۶ $

۱۷۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۱۰۰۰

سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای ۷۰۱۰یا۷۰۱۸ می باشد

۳۷,۵۴۹

۲,۷۶۲,۱۰۴,۴۴۰ Rls.

۲۲۵,۲۹۴ $

۱۸۰

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۲۹۲۲۰۰

ا سپات فلوئور حاوی بیش ا ز ۹۷% وزنی فلوئورور کلسیم

۲,۱۸۲,۰۲۰

۲,۷۴۷,۵۸۸,۶۰۰ Rls.

۲۲۴,۱۱۰ $

۱۸۱

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۰۹۹۹۹۰

سایرا جزا وقطعات موتورهای ۸۴۰۷ یا ۸۴۰۸ غیرمذکور درجای دیگر

۴۳,۸۶۸

۲,۷۰۳,۱۷۲,۱۴۰ Rls.

۲۲۰,۴۸۷ $

۱۸۲

۱۳۹۱

ترکیه

۳۲۰۴۱۶۰۰

موادرنگی راکتیف وفرآورده هابراساس این مواد

۲۹۴,۰۰۰

۲,۶۸۹,۵۳۷,۵۰۰ Rls.

۲۱۹,۳۷۵ $

۱۸۳

۱۳۹۱

ترکیه

۱۳۰۲۱۹۰۰

سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۲۲۳,۷۶۵

۲,۶۷۶,۸۲۳,۸۸۰ Rls.

۲۱۸,۳۳۸ $

۱۸۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۲۳۷۰۱۰

ا لکلهای چرب ا توکسیله

۱۰۸,۸۰۸

۲,۶۶۷,۹۷۲,۱۶۰ Rls.

۲۱۷,۶۱۶ $

۱۸۵

۱۳۹۱

ترکیه

۹۴۰۳۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات مبلهای مشمول ۹۴۰۳

۷۴,۸۸۵

۲,۶۶۳,۹۷۵,۴۰۰ Rls.

۲۱۷,۲۹۰ $

۱۸۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۰۵۱۰۳۰

شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز ۲٫۵ میلیمتر تا ۴٫۵ میلیمتر

۷۱۲,۶۷۶

۲,۶۵۸,۲۸۴,۳۰۸ Rls.

۲۱۶,۸۲۶ $

۱۸۷

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۱۰۹۹۹۰

سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر

۵۲,۳۰۸

۲,۶۵۱,۲۷۴,۰۴۰ Rls.

۲۱۶,۲۵۴ $

۱۸۸

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۰۲۴۰۹۰

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای ۰۹۰۲۴۰۱۰

۲۱۳,۲۶۱

۲,۶۲۴,۰۶۹,۱۰۰ Rls.

۲۱۴,۰۳۵ $

۱۸۹

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۸۹۹۰۰

ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر

۴۰,۰۶۰

۲,۵۵۵,۱۶۵,۴۸۰ Rls.

۲۰۸,۴۱۵ $

۱۹۰

۱۳۹۱

ترکیه

۵۷۰۲۹۲۰۰

کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.

۱۸,۰۴۴

۲,۵۴۴,۹۵۷,۷۷۲ Rls.

۲۰۷,۵۸۲ $

۱۹۱

۱۳۹۱

ترکیه

۴۴۰۲۹۰۰۰

سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده .

۱۱۲,۷۵۳

۲,۴۸۸,۲۱۶,۰۴۰ Rls.

۲۰۲,۹۵۴ $

۱۹۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۱۱۱۰۱۰

لوله های مسی آجدا ر ا ز دا خل ازمس تصفیه شده

۲۲,۴۹۹

۲,۴۸۷,۶۷۴,۱۴۸ Rls.

۲۰۲,۹۱۰ $

۱۹۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۱۷۱۴۰۰

ا نیدرید مالئیک

۱۹۵,۰۰۰

۲,۴۸۲,۶۵۰,۰۰۰ Rls.

۲۰۲,۵۰۰ $

۱۹۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۲۰۰۰۰۰

فرآورده های ضدیخ ومایعات آماده شده برا ی ذوب یخ

۱۹۰,۰۰۰

۲,۴۶۵,۲۵۳,۰۶۰ Rls.

۲۰۱,۰۸۱ $

۱۹۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۱۳۰۹۰

تراکتورهای چرخ زنجیری،باقدرت ۱۲۰ قوه ا سب بخار و کمتر

۴۴,۲۵۰

۲,۳۹۰,۷۰۰,۰۰۰ Rls.

۱۹۵,۰۰۰ $

۱۹۶

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۱۰۲۰۱۳

انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی .

۵۸

۲,۳۲۴,۱۸۹,۵۰۰ Rls.

۱۸۹,۵۷۵ $

۱۹۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۱۲۹۰۰

هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن ، پروپن ، بوتن وایزومرهای آن ، بوتا

۱۴۰,۲۵۰

۲,۲۹۳,۱۷۱,۷۰۰ Rls.

۱۸۷,۰۴۵ $

۱۹۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۳۱۱۹۰

سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

۱۳۴,۹۰۰

۲,۲۴۵,۵۱۰,۷۰۵ Rls.

۱۸۳,۱۵۷ $

۱۹۹

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۱۵۱۹۹۰

سایر دستکش هاو دستکش یک ا نگشتی ونیم دستکش غیرمذکور ازکائوچوی ولکانیره سفت نشده

۱۸,۵۲۲

۲,۱۸۷,۳۸۰,۱۶۰ Rls.

۱۷۸,۴۱۶ $

۲۰۰

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۹۹۹۰

سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده

۴۷۲,۷۸۴

۲,۱۳۳,۹۷۴,۱۹۶ Rls.

۱۷۴,۰۶۰ $

 

 

 

« قبلی [۵] [۴]   [2] [1] بعدی »

ردیف

سال

کشور

تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۲۰۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۹۲۹۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غیرطومار,به ضخامت بیش ا ز۰٫۱۵ میلیمتر .

۲۶,۵۶۲

۲,۱۲۴,۳۸۸,۲۸۰ Rls.

۱۷۳,۲۷۸ $

۲۰۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۴۹۹۰

آب آناناس بامقیاس بریکس بیش ا ز۲۰ بغیرا زکنستانتره آن

۸۶,۲۱۸

۲,۱۱۴,۰۶۵,۳۶۰ Rls.

۱۷۲,۴۳۶ $

۲۰۳

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۲۱۰۰۰

چرخ دوزندگی از نوع خانگی

۴,۸۴۷

۲,۱۰۷,۴۰۸,۱۸۰ Rls.

۱۷۱,۸۹۳ $

۲۰۴

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۲۱۰۰

سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام

۴۶۳,۶۶۱

۲,۰۹۹,۵۹۸,۰۷۰ Rls.

۱۷۱,۲۵۶ $

۲۰۵

۱۳۹۱

ترکیه

۷۴۰۹۱۹۰۰

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفیه شده, بصورت غیرطومار,به ضخامت بیش ا ز ۰٫۱۵ میلیمتر.

۱۹,۵۶۸

۲,۰۸۲,۳۱۱,۹۶۰ Rls.

۱۶۹,۸۴۶ $

۲۰۶

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۷۱۲۰۰

چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن

۶,۵۱۸

۲,۰۳۰,۱۳۴,۶۲۶ Rls.

۱۶۵,۵۹۰ $

۲۰۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۲۲۱۲۲۰

دی ا تانول آمین

۱۲۱,۳۲۰

۲,۰۰۷,۴۱۵,۶۲۰ Rls.

۱۶۳,۷۳۷ $

۲۰۸

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۲۱۸۱۰۰

بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد.

۴۰,۷۵۶

۱,۹۹۸,۶۷۴,۲۴۰ Rls.

۱۶۳,۰۲۴ $

۲۰۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۰۵۲۹۹۰

سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیگر

۵۴۲,۱۴۰

۱,۹۹۳,۹۹۰,۹۲۰ Rls.

۱۶۲,۶۴۲ $

۲۱۰

۱۳۹۱

ترکیه

۴۱۰۷۹۲۰۰

سایر چرم های بیشتر آماده شده بعد ا ز دباغی ا زنوع گاویاا سب همچینین کناره ها لایه لایه بریده شده دا نه دا نه

۷,۳۲۲

۱,۹۶۵,۹۱۵,۵۲۰ Rls.

۱۶۰,۳۵۲ $

۲۱۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۷۹۹۰۰

لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده.

۱۱۷,۴۷۹

۱,۹۴۴,۳۹۹,۲۲۰ Rls.

۱۵۸,۵۹۷ $

۲۱۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۱۱۹۹۰

سایر گازهای نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف یکهزا ر سانتی مترمکعب وبیشتر

۳۴۹,۴۹۰

۱,۹۲۸,۱۰۵,۶۸۰ Rls.

۱۵۷,۲۶۸ $

۲۱۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۵۰۰۱۰

بیتومن ا نامل

۶۱۰,۶۲۰

۱,۸۷۳,۰۵۲,۷۶۳ Rls.

۱۵۲,۷۷۸ $

۲۱۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۲۳۲۹۰۰

سایر سیمان پورتلند(باستثنای سفید)

۱,۷۸۷,۹۸۱

۱,۸۶۶,۳۸۸,۸۴۰ Rls.

۱۵۲,۲۳۴ $

۲۱۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۱۵۰۰۰

ماشین های پیچیدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن یاکنگره دارکردن منسوجات

۲۳,۹۱۰

۱,۸۵۳,۷۱۲,۰۰۰ Rls.

۱۵۱,۲۰۰ $

۲۱۶

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۶۴۹۰۰۰

سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد .

۲۰,۰۰۰

۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ Rls.

۱۵۰,۰۰۰ $

۲۱۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۹۰۰۰۰

مخزن, منبع… (غیرا زبرا ی گاز),ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش بیش ا ز۳۰۰لیتر بدون دستگاههای مکانیکی یاحرارتی

۹۹,۷۷۰

۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ Rls.

۱۵۰,۰۰۰ $

۲۱۸

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۲۴۷۰۰

سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر ۵۰ دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از ۶۷ دسی تکس

۵۹,۱۹۷

۱,۸۱۴,۴۰۶,۴۴۰ Rls.

۱۴۷,۹۹۴ $

۲۱۹

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۰۱۱۰۰۰

هیدروکربورهای غیرحلقوی, ا شباع شده

۱۰۵,۰۰۰

۱,۸۰۲,۲۲۰,۰۰۰ Rls.

۱۴۷,۰۰۰ $

۲۲۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۹۳۲۹

اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره ۸۷۰۸۹۳۲۱

۱۶۱,۴۱۵

۱,۷۷۳,۸۳۵,۴۸۲ Rls.

۱۴۴,۶۸۵ $

۲۲۱

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۱۱۰۰۰

نخ دوخت ا زرشته های سنتتیک.

۵۷,۲۵۰

۱,۷۵۴,۷۱۲,۵۰۰ Rls.

۱۴۳,۱۲۵ $

۲۲۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۳۰۱۰۰۰

سولفور سدیم

۴۵۶,۷۲۰

۱,۷۵۱,۵۳۷,۱۶۰ Rls.

۱۴۲,۸۶۶ $

۲۲۳

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۲۹۰۰

سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)

۳۸۷,۳۶۴

۱,۷۳۱,۶۴۸,۹۸۸ Rls.

۱۴۱,۲۴۴ $

۲۲۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۸۱۹۰۰

سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها

۶۹,۸۹۷

۱,۶۸۸,۷۲۹,۱۸۰ Rls.

۱۳۷,۷۴۳ $

۲۲۵

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۵۰۰۹۰

سایرمخلوطهای قیری برا ساس آسفالت طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت قطرا ن معدنی

۵۳۹,۷۳۴

۱,۶۵۴,۲۴۱,۸۰۰ Rls.

۱۳۴,۹۳۰ $

۲۲۶

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۰۴۹۰۰۰

ا لیاف مصنوعی غیریکسره, (غیرا زریون ویسکوز),حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده

۲۴,۴۴۰

۱,۶۴۷,۹۸۹,۲۰۰ Rls.

۱۳۴,۴۲۰ $

۲۲۷

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۸۴۹۰۲۰

مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی

۱۶,۷۱۲

۱,۶۳۹,۱۱۲,۹۶۰ Rls.

۱۳۳,۶۹۶ $

۲۲۸

۱۳۹۱

ترکیه

۸۲۰۱۹۰۰۰

دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری.

۱۰۹,۱۳۰

۱,۶۰۵,۵۶۹,۶۰۰ Rls.

۱۳۰,۹۶۰ $

۲۲۹

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۰۲۴۰۱۰

چای سیاه کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۳۰,۰۵۸

۱,۵۹۴,۵۱۱,۰۸۰ Rls.

۱۳۰,۰۵۸ $

۲۳۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۱۵۹۰۰۰

آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر

۲۷۰,۲۹۵

۱,۵۹۰,۶۳۲,۰۱۶ Rls.

۱۲۹,۷۴۲ $

۲۳۱

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۲۱۱۰۰۰

ا کسیدهاوهیدروا کسیدهای آهن

۳۵۷,۰۰۲

۱,۵۷۳,۹۳۸,۸۰۰ Rls.

۱۲۸,۳۸۰ $

۲۳۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۱۵۱۱۰۰

سنگهای مرمر و سنگهای ترا ورتن کارنشده یا ناهموا ری گرفته شده

۷۴۹,۱۰۰

۱,۵۶۴,۶۲۱,۲۰۰ Rls.

۱۲۷,۶۲۰ $

۲۳۳

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۱۳۴۰۰۰

سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۵۵,۵۹۳

۱,۵۶۳,۳۹۵,۲۰۰ Rls.

۱۲۷,۵۲۰ $

۲۳۴

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۲۲۳۰۰۰

ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها

۸,۵۲۰

۱,۵۴۴,۷۶۰,۰۰۰ Rls.

۱۲۶,۰۰۰ $

۲۳۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۵۱۰۰۰

شامپوها

۵۰,۴۷۸

۱,۵۴۰,۲۰۴,۱۸۴ Rls.

۱۲۵,۶۲۸ $

۲۳۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۲۹۹۲۰

فروفسفوردا را ی بیش ا ز ۱۵% وزنی فسفر

۳۸۳,۷۳۰

۱,۵۱۴,۸۸۲,۳۸۰ Rls.

۱۲۳,۵۶۳ $

۲۳۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۵۱۰۰۰

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجایش بیش ا زلیتر ۳۰۰ ا ز موا د پلاستیکی

۳۹,۵۱۰

۱,۴۵۳,۱۷۷,۸۰۰ Rls.

۱۱۸,۵۳۰ $

۲۳۸

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۴۱۰۲۰

خرماکبکاب تازه یاخشک کرده

۱۴۳,۹۹۵

۱,۴۴۸,۰۵۳,۱۲۰ Rls.

۱۱۸,۱۱۲ $

۲۳۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۱۲۳۰۸۰

پایدارکننده های پی وی سی

۳۱,۰۰۰

۱,۴۳۹,۳۲۴,۰۰۰ Rls.

۱۱۷,۴۰۰ $

۲۴۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۴۲۱۰۰

پلی کلرور وینیل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئی

۱۱۵,۴۴۹

۱,۴۱۵,۴۰۴,۷۴۰ Rls.

۱۱۵,۴۴۹ $

۲۴۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۸۳۰۹۰

سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور

۶۲,۴۰۰

۱,۴۱۲,۸۹۱,۴۴۰ Rls.

۱۱۵,۲۴۴ $

۲۴۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۱۵۳۱۰۰

ا ستات ا تیل

۷۳,۸۰۰

۱,۳۸۶,۹۷۳,۸۰۰ Rls.

۱۱۳,۱۳۰ $

۲۴۳

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۷۱۰۰۰

دستگاه متمرکزماشین کاری برا ی کارکردن روی فلزا ت

۱۶,۵۰۰

۱,۳۷۹,۹۶۱,۰۸۰ Rls.

۱۱۲,۵۵۸ $

۲۴۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۹۹۹۰

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا

۸۲,۳۹۴

۱,۲۸۹,۴۵۷,۷۶۰ Rls.

۱۰۵,۱۷۶ $

۲۴۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۱۷۲۳۰۰

لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل

۳۴,۶۸۰

۱,۲۸۸,۷۷۱,۲۰۰ Rls.

۱۰۵,۱۲۰ $

۲۴۶

۱۳۹۱

ترکیه

۸۵۳۷۱۰۹۰

سایر تابلو، پانل، کنسول، میز …برا ی ولتاژتا ۱۰۰۰ ولت بجزموا ردمذکور

۸,۲۱۷

۱,۲۸۳,۳۵۲,۰۰۰ Rls.

۱۰۴,۶۷۸ $

۲۴۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۲۰۸۹۰۹۰

سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت ۴فصل ۳۲

۴۰,۰۰۰

۱,۲۷۵,۰۴۰,۰۰۰ Rls.

۱۰۴,۰۰۰ $

۲۴۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۳۶۵۰۰۰

کربنات کلسیم

۲۰۷,۲۰۰

۱,۲۷۰,۱۳۶,۰۰۰ Rls.

۱۰۳,۶۰۰ $

۲۴۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۱۴۱۰۰۰

میله های آهنی یافولادی غیرممزوج, آهنگری شده.

۸۵,۶۷۴

۱,۲۶۳,۴۶۴,۱۴۸ Rls.

۱۰۳,۰۵۶ $

۲۵۰

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۲۳۰۹۹

سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور

۹۲,۰۰۰

۱,۲۵۲,۹۷۲,۰۰۰ Rls.

۱۰۲,۲۰۰ $

۲۵۱

۱۳۹۱

ترکیه

۶۳۰۶۹۹۰۰

ا شیاءاردوزنی (باستثناءچادریاتشک بادی ) از مواد نسجی

۱۸,۴۸۰

۱,۲۳۷,۶۴۷,۰۰۰ Rls.

۱۰۰,۹۵۰ $

۲۵۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۲۴۰۱۰

مبل ،پایه وسرپوش برای چرخهای دوزندگی

۳,۱۴۴

۱,۲۲۴,۷۷۴,۰۰۰ Rls.

۹۹,۹۰۰ $

۲۵۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۵۰۶۹۹۰۰

چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر.

۲۷,۷۶۹

۱,۲۲۰,۱۴۲,۶۵۰ Rls.

۹۹,۵۲۲ $

۲۵۴

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۰۳۰۰۰۰

کائوچوی دوباره ا حیاءشده به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر

۱۷۸,۲۵۰

۱,۲۰۷,۶۰۱,۴۱۸ Rls.

۹۸,۴۹۹ $

۲۵۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۴۰۳۰

اجزاء وقطعات ردیف ۸۷۰۸۴۰۱۰

۲۳,۳۰۳

۱,۲۰۵,۳۹۴,۴۵۰ Rls.

۹۸,۳۱۹ $

۲۵۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۱۰۵۱۰۱۰

کود NPKدربسته های کمتراز۱۰کیلوگرم

۱۹۵,۱۲۶

۱,۱۹۶,۱۲۲,۳۸۰ Rls.

۹۷,۵۶۳ $

۲۵۷

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۲۲۹۰۰

فروسیلسیوم دا را ی ۵۵% وزنی یاکمترسیلسیوم.

۷۹,۵۰۰

۱,۱۶۹,۶۰۴,۰۰۰ Rls.

۹۵,۴۰۰ $

۲۵۸

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۱۴۲۰۰۰

میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد

۱۱۶,۷۸۰

۱,۱۴۵,۳۷۸,۲۴۰ Rls.

۹۳,۴۲۴ $

۲۵۹

۱۳۹۱

ترکیه

۲۷۱۴۹۰۰۰

قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی

۳۵۸,۴۸۹

۱,۱۳۳,۳۲۰,۵۳۰ Rls.

۹۲,۴۴۱ $

۲۶۰

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۲۰۱۰۹۰

سایرفنرتیغه ا ی وتیغه برا ی آن ا زا هن یافولادغیرا زفنرصفحه ای نگهدا رنده ریل نوا رکاست ویدئو

۶۵,۰۶۰

۱,۱۱۶,۶۸۹,۸۴۰ Rls.

۹۱,۰۸۴ $

۲۶۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۴۰۳۹۱۰۰

فرآورده ها برا ی عمل آوردن موادنسجی وچرم پوستهای نرم ایاسایر مواد فاقد روغنهای نفتی یامعدنی

۸۸,۹۷۰

۱,۱۱۱,۳۳۲,۲۲۰ Rls.

۹۰,۶۴۷ $

۲۶۲

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۶۹۰۹۱

کپسول خالی ژلاتینی

۴,۵۷۶

۱,۱۱۱,۱۹۷,۳۶۰ Rls.

۹۰,۶۳۶ $

۲۶۳

۱۳۹۱

ترکیه

۹۴۰۶۰۰۹۰

ساختمانهای پیش ساخته

۲۵,۲۱۰

۱,۰۹۸,۸۸۸,۳۲۰ Rls.

۸۹,۶۳۲ $

۲۶۴

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۶۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات مشعل های کوره ،بشکه های مکانیکی ،تخلیه کننده های مکانیکی خاکستر ووسایل همانند

۱۰,۵۱۱

۱,۰۵۹,۷۳۷,۲۳۶ Rls.

۸۶,۴۳۹ $

۲۶۵

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۶۲۰۵۰

آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )

۳۹,۰۰۰

۱,۰۵۱,۹۰۸,۰۰۰ Rls.

۸۵,۸۰۰ $

۲۶۶

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۷۷۵۹۰۰

ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاشکل دا دن کائوچویاموا دپلاستیکی, غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰,۱۱۰

۹۹۱,۵۸۸,۸۰۰ Rls.

۸۰,۸۸۰ $

۲۶۷

۱۳۹۱

ترکیه

۵۴۰۷۶۱۰۰

سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل ۸۵%رشته های پلی ا سترغیر تکستوره .

۱۱,۷۱۶

۹۴۹,۵۶۱,۵۲۰ Rls.

۷۷,۴۵۲ $

۲۶۸

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۰۲۱۹۰۰

سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس

۸۰,۰۸۰

۹۴۹,۳۷۷,۶۲۰ Rls.

۷۷,۴۳۷ $

۲۶۹

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۱۴۱۹۹۰

سایر ا جزا و قطعات موتورسیکلت (ا زجمله موتورسیکلت گازی ) غیر مذکور درجای دیگری

۲۹,۶۷۲

۹۳۹,۴۳۴,۷۶۰ Rls.

۷۶,۶۲۶ $

۲۷۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۴۲۰۰۰

قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند

۶۲,۹۱۰

۹۲۵,۵۳۱,۹۲۰ Rls.

۷۵,۴۹۲ $

۲۷۱

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۶۵۱۰۰۰

ماشین هائی که ا نوا ع مختلف عملیات ماشین کاری را بدون تعویض ا بزا رهاا نجام میدهند برای کار روی چوب ،استخوان ،موادپلاستیکی سخت وغیره

۹,۸۸۰

۹۲۰,۵۷۸,۸۸۰ Rls.

۷۵,۰۸۸ $

۲۷۲

۱۳۹۱

ترکیه

۲۹۱۲۶۰۰۰

پارا فرمالدئید

۱۱۵,۰۰۰

۹۱۶,۴۳۵,۰۰۰ Rls.

۷۴,۷۵۰ $

۲۷۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۱۰۹۰۹۰

سایر موادمخصوص تسهیل لحیم کاری وجوش کاری وسایر ترکیبات کمکی برای لحیم کاری یاجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابرای پوشاندن یاپرکردن الکترودهایامیله های جوشکاری

۱۰۰,۵۵۰

۹۰۹,۰۲۶,۶۰۰ Rls.

۷۴,۱۴۶ $

۲۷۴

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۴۵۹۹۰

سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد

۳,۴۰۰

۹۰۴,۱۴۰,۰۰۰ Rls.

۷۳,۷۴۷ $

۲۷۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۳۸۲۰۰

بالابرهای آبگونها

۲۳,۹۵۴

۸۸۱,۰۰۹,۷۳۰ Rls.

۷۱,۸۶۱ $

۲۷۶

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۳۶۹۱۰۰

ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری

۲۲,۸۵۲

۸۶۱,۱۶۶,۹۲۰ Rls.

۷۰,۲۴۲ $

۲۷۷

۱۳۹۱

ترکیه

۶۳۰۵۳۳۰۰

جوال وکیسه برای بسته بندی کالا,از نوار پلی اتیلن یاپلی پروپیلن یاهمانندغیرمذکوردرجای دیگر

۲۳,۳۷۰

۸۵۹,۵۴۸,۶۰۰ Rls.

۷۰,۱۱۰ $

۲۷۸

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۹۲۹۰۰

ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد

۱۲,۷۵۰

۸۵۲,۴۱۹,۲۱۶ Rls.

۶۹,۵۲۸ $

۲۷۹

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۱۴۱۰۰۰

آمونیاک بدون آ ب

۱۴۳,۹۴۰

۸۵۲,۱۵۹,۴۹۸ Rls.

۶۹,۵۰۷ $

۲۸۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۵۰۱۱۰۹۰

سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر ۳۷٫۵ وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم ۱۲و۲۴ولت

۱۴,۹۱۸

۸۴۱,۳۱۷,۹۸۰ Rls.

۶۸,۶۲۳ $

۲۸۱

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۲۱۹۰۰۰

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های ۷۳۲۱ازچدن ,آهن یاازفولاد .

۸,۱۱۳

۸۳۵,۵۱۹,۰۰۰ Rls.

۶۸,۱۵۰ $

۲۸۲

۱۳۹۱

ترکیه

۰۷۰۳۱۰۰۰

پیازوموسیر

۱۹۷,۶۹۸

۸۲۸,۶۵۰,۹۴۸ Rls.

۶۷,۵۹۰ $

۲۸۳

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۳۱۹۲۰

پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

۶۷,۵۰۰

۸۲۷,۵۵۰,۰۰۰ Rls.

۶۷,۵۰۰ $

۲۸۴

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۶۳۰۹۰

سایرلوله های جوش دا ده شده ا زآهن یافولادغیرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجی بیش از ۸اینچ

۴۹,۷۷۰

۸۲۳,۷۴۹,۴۰۰ Rls.

۶۷,۱۹۰ $

۲۸۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۷۲۰۱۰

پلی ا تیلن گلایکول ۳۰۰غیرتزریقی ۴۰۰و۶۰۰ و۱۰۰۰و۱۵۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۳۳۵۰ باگرید دا رویی .

۵۰,۱۶۰

۸۱۵,۸۴۱,۷۰۰ Rls.

۶۶,۵۴۵ $

۲۸۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۰۸۹۳۲۳

کلرید ا زون (سم رقیق نشده ).

۱۱,۰۰۰

۸۱۴,۰۶۴,۰۰۰ Rls.

۶۶,۴۰۰ $

۲۸۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۲۰۵۰۰۰۰

لاک رنگ کننده; فرآورده های یاددا شت ۳ ا ین فصل که برا ساس لاک های رنگ کننده می باشد

۱۷,۶۰۰

۷۹۸,۳۷۱,۲۰۰ Rls.

۶۵,۱۲۰ $

۲۸۸

۱۳۹۱

ترکیه

۲۲۰۲۹۰۰۰

سایر نوشابه های غیرا لکلی ,که در جای دیگری مذکور نباشند

۵۸,۵۰۰

۷۸۸,۹۳۱,۰۰۰ Rls.

۶۴,۳۵۰ $

۲۸۹

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۱۴۹۰۹۰

اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی )

۱۳,۹۰۰

۷۸۷,۰۹۲,۰۰۰ Rls.

۶۴,۲۰۰ $

۲۹۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۳۰۱۹

لنتهای ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری وسوا ری کارووا نت وترا کتورکشاورزی

۲۱,۲۷۲

۷۸۲,۳۸۴,۱۶۰ Rls.

۶۳,۸۱۶ $

۲۹۱

۱۳۹۱

ترکیه

۴۸۱۸۴۰۹۰

سایرحوله هاوتامپون های بهدا شتی.پوشک ولاییپوشک برا ی بچه وا شیامشابه همانندغیرمذکور

۱۶۷,۰۳۳

۷۷۳,۹۵۲,۳۴۵ Rls.

۶۳,۱۲۸ $

۲۹۲

۱۳۹۱

ترکیه

۱۲۰۷۹۹۲۰

دانه گلرنگ یازعفران کاذب

۳,۳۹۵

۷۴۹,۲۰۸,۶۰۰ Rls.

۶۱,۱۱۰ $

۲۹۳

۱۳۹۱

ترکیه

۵۶۰۷۴۹۹۰

طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد.

۲۰,۰۰۰

۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰ Rls.

۶۰,۰۰۰ $

۲۹۴

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۰۹۹۹۳۰

اجزاء وقطعات برا ی موتورهای کشاورزی

۱۸,۴۴۰

۶۹۴,۷۶۹,۹۸۰ Rls.

۵۶,۶۷۰ $

۲۹۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۳۰۱۱

لنتهای ترمز سوار شده برا ی سوا ری ، سوا ری کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزی

۱۸,۸۲۰

۶۹۲,۱۹۹,۶۰۰ Rls.

۵۶,۴۶۰ $

۲۹۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۴۱

پلی اتیلن گرید تزریقی به صورت پودرباچگالی کمتراز ۹۴%

۴۴,۰۰۰

۶۹۱,۱۴۵,۲۴۰ Rls.

۵۶,۳۷۴ $

۲۹۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۱۸۱۰۰۰

پوشش کف, دیوا ریاسقف ا زپلیمرهای کلروروینیل به شکل رول یا به شکل چهارگوش

۱۸,۷۸۸

۶۹۱,۰۲۲,۶۴۰ Rls.

۵۶,۳۶۴ $

۲۹۸

۱۳۹۱

ترکیه

۵۶۰۲۹۰۰۰

نمد,که درجای دیگرگفته نشده.

۲,۷۹۰

۶۸۴,۱۰۸,۰۰۰ Rls.

۵۵,۸۰۰ $

۲۹۹

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۴۴۰۰۰۰

ماشین های ا کسترودینگ کشش،تکسچرینگ یابرش موا د نسجی سنتتیک یامصنوعی

۸,۷۷۰

۶۷۴,۳۰۰,۰۰۰ Rls.

۵۵,۰۰۰ $

۳۰۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۵۴۶۲۰۱۳

سایر مقره های عایق برق ا ز سرا میک ، بدون قطعات فلزی ،بجز موا رد مذکور

۴۸,۶۸۰

۶۶۸,۴۲۷,۴۶۰ Rls.

۵۴,۵۲۱ $

 

 

و……..

آمار کل " صادرات به" کشور "ترکیه"

 

« قبلی   [7] [6] بعدی »

         
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

۷۰۱

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۱۹۰۸۰

ورق پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه ومواد سلولزی ( wood stok)

۹۸۰

۷۳,۶۷۴,۰۰۰ Rls.

۳,۰۰۰ $

۷۰۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۲۹۰۰۰

ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشین های محرک ردیفهای ۸۴۱۲۱۰ا لی۸۴۱۲۸۰

۷۶۷

۷۳,۶۷۴,۰۰۰ Rls.

۳,۰۰۰ $

۷۰۳

۱۳۹۱

ترکیه

۹۲۰۲۹۰۰۰

آلات موسیقی یا زهی(غیرا زآنهائیکه باآرشه نوا خته میشوند)

۲۱۵

۷۳,۵۶۰,۰۰۰ Rls.

۶,۰۰۰ $

۷۰۴

۱۳۹۱

ترکیه

۴۴۰۵۰۰۰۰

پشم چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب

۷,۰۴۰

۷۳,۲۳۷,۷۰۰ Rls.

۳,۵۲۰ $

۷۰۵

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۱۱۱۰۱۰

سولفات باریم طبیعی( باریت ) آسیاب شده

۴۳,۹۰۰

۷۲,۶۸۶,۵۰۲ Rls.

۳,۹۵۱ $

۷۰۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۶۱۶۱۰۱۰

میخ پرچ از آلومینیوم

۳۵

۷۲,۰۸۸,۸۰۰ Rls.

۵,۸۸۰ $

۷۰۷

۱۳۹۱

ترکیه

۵۵۱۶۲۲۰۰

پارچه تاروپودباف, رنگرزی شده, باکمترا ز۸۵%ا لیاف غیریکسره مصنوعی,مخلوط بارشته های ستنتیک یامصنوعی

۱,۴۶۰

۷۱,۵۸۸,۵۹۲ Rls.

۵,۸۳۹ $

۷۰۸

۱۳۹۱

ترکیه

۴۰۰۴۰۰۰۰

آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده, حتی ا گربصورت پودریادا نه باشد

۱۹,۱۸۲

۷۰,۵۹۲,۹۴۹ Rls.

۲,۸۷۷ $

۷۰۹

۱۳۹۱

ترکیه

۱۷۰۳۱۰۰۰

ملاس های نیشکر

۱۱۴,۵۹۰

۷۰,۲۴۹,۸۰۰ Rls.

۵,۷۳۰ $

۷۱۰

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۹۱۱۰

رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده

۴۸,۱۵۷

۶۸,۶۸۰,۵۲۰ Rls.

۵,۶۰۲ $

۷۱۱

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۴۰

کاشی یا سرا میک باجذب آب بین ۱۰ تا ۱۶ درصد(کاشی دیوا ر)ورنی یالعاب زده

۱۹,۳۲۰

۶۸,۶۵۶,۰۰۰ Rls.

۵,۶۰۰ $

۷۱۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۰۳۹۰۹۰

سایرا جزا وقطعات دیگهای ا ب گرم حرا رت مرکزی غیرمذکوردرجای دیگر

۱,۷۳۹

۶۸,۲۴۱,۹۴۳ Rls.

۲,۷۸۳ $

۷۱۳

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۸۹۰۲۰

کاشی یا سرا میک باجذب آب بین ۱ تا ۶ درصد(کاشی کف ) ورنی یالعاب زده

۲۴,۶۸۰

۶۸,۰۶۷,۵۲۰ Rls.

۵,۵۵۲ $

۷۱۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۱۰۰۰۰۰

سیلیکونها به ا شکال ا بتدا ئی

۷۲۰

۶۶,۰۰۰,۹۶۰ Rls.

۵,۳۸۳ $

۷۱۵

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۰۴۵۱۹۰

سایرلوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زفولادممزوج سردکشیده یاسردنورشده باسطح مقطع مدور

۱,۵۶۵

۶۵,۹۵۴,۰۰۰ Rls.

۲,۶۹۰ $

۷۱۶

۱۳۹۱

ترکیه

۱۲۱۲۹۹۹۰

هسته ومغزهسته میوه ها وسایر محصولات نباتی غیر مذکور درجای دیگر .

۲۱,۲۶۰

۶۵,۱۶۱,۹۰۰ Rls.

۵,۳۱۵ $

۷۱۷

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۲۹۹۱۰

سنگهای صیقل دا ده شده. شکل دا ده شده یا کارشده ا ما کنده کاری و حکاکی نشده

۲۲,۴۵۰

۶۳,۵۶۶,۸۷۴ Rls.

۵,۱۸۵ $

۷۱۸

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۱۵۹۹۹۰

سایرا شیاساخته ا زسنگ یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای دیگر

۵,۴۰۰

۶۳,۵۵۵,۸۴۰ Rls.

۵,۱۸۴ $

۷۱۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۱۹۰۱۰

نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبیآغشته به ملامین فرمالدئی ویاا وره فرمالدئید(رزینهای آمینه )

۲,۳۲۰

۶۲,۵۷۵,۰۴۰ Rls.

۵,۱۰۴ $

۷۲۰

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۰۸۵۰۰۰

آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت

۲۲,۹۵۰

۶۱,۹۰۰,۷۴۰ Rls.

۵,۰۴۹ $

۷۲۱

۱۳۹۱

ترکیه

۵۲۱۱۴۲۰۰

پارچه تاروپود باف موسوم به" دنیم", ا زنخهای رنگارنگ, دارای کمترا ز۸۵ %پنبه, که عمدتاً … بوزن مترمربع بیش از۲۰۰گرم

۵۰۰

۶۱,۴۶۲,۵۰۰ Rls.

۲,۵۰۰ $

۷۲۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۲۰۹۱۰۰

غلتک هابرا ی ماشین های تخت کردن یاماشین های نوردکردن

۶,۵۸۸

۶۱,۳۸۵,۸۲۰ Rls.

۵,۰۰۷ $

۷۲۳

۱۳۹۱

ترکیه

۹۰۱۵۸۰۱۰

الات ودستگاههای لرزه نگاری

۳۰

۶۱,۳۰۰,۰۰۰ Rls.

۵,۰۰۰ $

۷۲۴

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۳۳۱۱۰۰

ماشین های چمن زنی برای چمن زار ،پارک یازمین ورزشی ،دا را ی موتور,که آلت برش دریک سطح ا فقی میچرخد

۶۵۰

۶۱,۳۰۰,۰۰۰ Rls.

۵,۰۰۰ $

۷۲۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۲۲۴۰۰۰

ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها غیرمذکوردرجای دیگر

۲۶۰

۵۷,۰۹۸,۵۱۲ Rls.

۲,۳۲۵ $

۷۲۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۵۰۶۹۱۰۰

چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره
 0139 لغایت ۱۳۳۹ یا براساس کائوچو

۲,۲۰۵

۵۴,۴۳۴,۴۰۰ Rls.

۴,۴۴۰ $

۷۲۷

۱۳۹۱

ترکیه

۸۱۰۱۹۷۰۰

قرا ضه و ضایعات ا ز تنگستن (ولفرا م )

۶,۵۰۰

۵۳,۹۹۰,۵۶۱ Rls.

۲,۱۹۷ $

۷۲۸

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۱۰۲۰۹۰

زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم

۲

۵۳,۹۴۴,۰۰۰ Rls.

۴,۴۰۰ $

۷۲۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۳۴۲۳۰

ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز یاآشپزخانه ای ازشیشه دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از،۰۰۰۰۵ ۰،ناشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی

۲,۹۳۰

۵۳,۸۸۲,۷۰۰ Rls.

۴,۳۹۵ $

۷۳۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۳۰۲۴۹۰۰

یرا ق ها, اتصالات واشیاء همانند ازفلز معمولی که درجای دیگری گفته نشده است

۱,۱۵۷

۴۹,۶۵۳,۰۰۰ Rls.

۴,۰۵۰ $

۷۳۱

۱۳۹۱

ترکیه

۹۴۰۳۲۰۹۰

مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی

۱,۵۵۰

۴۹,۳۷۲,۵۴۱ Rls.

۲,۰۱۰ $

۷۳۲

۱۳۹۱

ترکیه

۴۴۰۸۹۰۰۰

سایرورقهای روکش وورق های لائی برا ی تخته های چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بیشتر نباش غیرمذکور

۸۰۰

۴۹,۱۸۶,۰۰۰ Rls.

۲,۰۰۰ $

۷۳۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۸۳۳۲۷۹۰

سایر سولفاتهای باریم بجز گرید دا رویی

۱۰,۰۰۰

۴۹,۰۴۰,۰۰۰ Rls.

۴,۰۰۰ $

۷۳۴

۱۳۹۱

ترکیه

۹۰۳۱۲۰۰۰

دستگاههای آزمایش (test bench)

۲۰۰

۴۹,۰۴۰,۰۰۰ Rls.

۴,۰۰۰ $

۷۳۵

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۶۱۰۰۰

ا نگور تازه

۱,۰۳۵

۴۶,۳۵۶,۰۳۰ Rls.

۱,۸۹۰ $

۷۳۶

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۱۰۲۹۱۰

قوطی ا سپری باگنجایش کمتراز ۵۰لیتر

۲,۱۰۰

۴۶,۳۴۲,۸۰۰ Rls.

۳,۷۸۰ $

۷۳۷

۱۳۹۱

ترکیه

۱۵۰۵۰۰۹۰

چربی پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غیراز لانولین

۶۲۰

۴۵,۸۹۸,۴۰۲ Rls.

۱,۸۶۷ $

۷۳۸

۱۳۹۱

ترکیه

۴۸۱۸۲۰۰۰

دستمال کاغذی ; دستمال پاک کردن آرا یش و دست پاک کن ا ز کاغذ

۱,۳۶۵

۴۵,۴۲۱,۹۹۲ Rls.

۱,۸۴۸ $

۷۳۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۱۱۰۶۹

کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز ۹۴%بجز نوع پودری

۳,۵۰۰

۴۵,۰۵۵,۵۰۰ Rls.

۳,۶۷۵ $

۷۴۰

۱۳۹۱

ترکیه

۹۶۱۴۰۰۰۰

پیپکهای استعمال دخانیات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پیپ و چوبکهای سیگار یا سیگارت و قطعات مربوطه.

۱,۲۰۰

۴۴,۲۷۲,۸۰۰ Rls.

۱,۸۰۰ $

۷۴۱

۱۳۹۱

ترکیه

۹۴۰۳۶۰۹۰

سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی

۳,۵۴۰

۴۳,۴۰۰,۴۰۰ Rls.

۳,۵۴۰ $

۷۴۲

۱۳۹۱

ترکیه

۵۲۰۹۱۹۰۰

پارچه تاروپودف, ا زپنبه, سفیدنشده, باحدا قل ۸۵%پنبه, هرمترمربع حدا قل ۲۰۰گرم غیرمذکوردرجای دیگر

۴۴۰

۴۳,۱۵۵,۲۰۰ Rls.

۳,۵۲۰ $

۷۴۳

۱۳۹۱

ترکیه

۹۰۲۲۲۱۰۰

دستگاههایی که ا شعه آلفا,بتایاگامابه کارمیبرند ،برا ی مصارف پزشکی,جرا حی,دندا نپزشکی یا دامپزشکی

۳۰۰

۴۰,۴۵۸,۰۰۰ Rls.

۳,۳۰۰ $

۷۴۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۳۵۰۰۰

سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی

۳۰۸

۳۸,۶۶۲,۸۰۰ Rls.

۱,۵۷۴ $

۷۴۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۳۰۲۴۲۰۰

یرا ق ها , اتصالات واشیاء همانند برا ی مبلمان ا زفلزمعمولی

۵۲۰

۳۷,۸۹۷,۰۸۰ Rls.

۱,۵۶۰ $

۷۴۶

۱۳۹۱

ترکیه

۱۵۰۲۰۰۱۰

پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی

۱۰,۱۲۶

۳۷,۲۳۳,۶۲۰ Rls.

۳,۰۳۷ $

۷۴۷

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۰۹۹۰۰۰

سایرا شیاءساخته شده ا زگچ یاا زترکیباتی که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجای دیگرگفته نشده

۵,۰۵۹

۳۷,۰۸۶,۵۰۰ Rls.

۳,۰۲۵ $

۷۴۸

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۴۵۱۰۰

بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر۱۲۵وا ت

۵۳۷

۳۵,۴۱۶,۶۸۸ Rls.

۲,۸۸۹ $

۷۴۹

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۴۹۰۰۰

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شیاء همانندا زسرا میک.

۳۹,۲۴۷

۳۳,۶۹۰,۴۸۰ Rls.

۲,۷۴۸ $

۷۵۰

۱۳۹۱

ترکیه

۹۰۱۵۳۰۰۰

ترا زها

۳۰۷

۳۳,۶۴۸,۵۷۰ Rls.

۱,۳۷۰ $

۷۵۱

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۷۱۰۱۰

بدنه برا ی سوا ری و سوا ری کار

۱۶۵

۳۲,۴۵۰,۸۸۰ Rls.

۱,۳۲۰ $

۷۵۲

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۸۵۴۹۰

محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای ۶۰۰mmیابیشتر وضخامت کمتراز ۳میلی متر غیرازردیف ۷۲۰۸۵۴۱۰

۱,۸۰۰

۳۲,۴۳۱,۱۵۵ Rls.

۱,۳۳۵ $

۷۵۳

۱۳۹۱

ترکیه

۲۱۰۶۹۰۲۰

ا مولسیفایر

۸

۳۱,۶۳۲,۰۹۰ Rls.

۱,۲۹۰ $

۷۵۴

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۰۹۲۱۹۰

تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی

۹۹۵

۳۱,۱۱۷,۱۴۹ Rls.

۱,۲۶۹ $

۷۵۵

۱۳۹۱

ترکیه

۲۱۰۳۹۰۰۰

سایرسسها و فرآورده ها برا ی سس , چاشنیها و ا دویه های مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر

۵۵۲

۳۰,۴۵۳,۸۴۰ Rls.

۲,۴۸۴ $

۷۵۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۶۳۰۰۰

یرا ق آلات برا ی مبل , بدنه وسائط نقلیه یاهمانند ا ز موا د پلاستیکی

۴۰۰

۲۹,۴۹۴,۸۰۰ Rls.

۱,۲۰۰ $

۷۵۷

۱۳۹۱

ترکیه

۶۴۰۶۲۰۰۰

تخت بیرونی وپاشنه ازکائوچویاپلاستیک.

۱,۳۳۳

۲۹,۰۳۷,۹۶۳ Rls.

۲,۳۶۹ $

۷۵۸

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۲۲۰۹۰

آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی سرا میکی همانند نسوزکه حاوی بیش ا ز۵۰درصد وزنی ا لومین یاسیلیس غیرمذکوردرجای دیگر

۲,۰۷۰

۲۸,۷۰۸,۲۹۰ Rls.

۱,۱۷۰ $

۷۵۹

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۱۹۰۱۱

گلاب استحصالی از گل محمدی

۵۲۰

۲۸,۶۸۸,۴۰۰ Rls.

۲,۳۴۰ $

۷۶۰

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۹۴۰۰۰

آلو و گوجه , تازه

۹۷۰

۲۸,۵۶۱,۰۶۸ Rls.

۱,۱۶۴ $

۷۶۱

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۱۰۱۹۲۰

سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش

۶۴,۰۸۷

۲۷,۵۶۱,۶۰۴ Rls.

۱,۱۲۴ $

۷۶۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۱۴۹۹۹۰

سایرا جزا وقطعات وسایل نقلیه شماره ۸۷۱۲غیر مذکور درجای دیگر

۱,۰۷۰

۲۶,۲۳۶,۴۰۰ Rls.

۲,۱۴۰ $

۷۶۳

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۷۰۵۰۱۰

دستگاههای کارت خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی انها بوسیله کارت های اعتباری می باشند

۳۱

۲۵,۰۷۱,۷۰۰ Rls.

۲,۰۴۵ $

۷۶۴

۱۳۹۱

ترکیه

۹۴۰۳۵۰۰۰

مبلهای چوبی ا زا نواعی که درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر میگیرند

۹۸۰

۲۴,۹۷۰,۶۲۰ Rls.

۱,۰۲۰ $

۷۶۵

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۵۴۳۰۰۰

ماشین های ریخته گری قالب ریزی از نوعی که در متالوژی یاریخته گری فلزا ت بکارمیروند

۸۱۰

۲۴,۵۶۱,۰۰۰ Rls.

۱,۰۰۰ $

۷۶۶

۱۳۹۱

ترکیه

۶۴۰۲۹۱۰۰

کفش, که درجای دیگرگفته نشده, قوزک پارا میپوشاندا زکائوچویاپلاستیک.

۲۴۵

۲۰,۲۲۹,۰۰۰ Rls.

۱,۶۵۰ $

۷۶۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۲۱۱۱۰۰

صفحه ها,ورق ها,ورقه های نازک, باریکه های ا سفنجی ا ز پلیمرهای ا ستیرن

۶۲۰

۱۹,۰۰۳,۰۰۰ Rls.

۱,۵۵۰ $

۷۶۸

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۷۴۹۰۰

سایر غیر از ردیفهای مشمول ۳۳۰۷۱۰۰۰ لغایت ۳۳۰۷۴۱۰۰

۷۱

۱۸,۰۹۴,۱۹۰ Rls.

۷۳۷ $

۷۶۹

۱۳۹۱

ترکیه

۷۶۱۰۹۰۰۰

ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان

۳۵۰

۱۷,۸۵۰,۵۶۰ Rls.

۱,۴۵۶ $

۷۷۰

۱۳۹۱

ترکیه

۵۲۱۲۲۴۰۰

سایر پارچه های تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهای رنگارنگ, مترمربع بیش ا ز۲۰۰گرم, غیرمذکوردرجای دیگر

۴۸

۱۷,۶۵۴,۴۰۰ Rls.

۱,۴۴۰ $

۷۷۱

۱۳۹۱

ترکیه

۴۴۰۳۴۹۰۰

سایرچوبهای گرمسیری مذکوردریاددا شت شماره فرعی فصل ۴۴ غیراز۴۴۰۳۴۱ خام یاچهارترا ش

۷,۱۰۰

۱۷,۱۶۴,۰۰۰ Rls.

۱,۴۰۰ $

۷۷۲

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۳۸۱۰۰۰

ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند

۲۴۰

۱۶,۷۳۴,۹۰۰ Rls.

۱,۳۶۵ $

۷۷۳

۱۳۹۱

ترکیه

۰۹۰۶۱۱۹۰

دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف ۰۹۰۶۱۱۱۰

۴۹۷

۱۵,۸۱۶,۰۴۵ Rls.

۶۴۵ $

۷۷۴

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۹۱۰۰۰

زردآلو ,تازه

۸۱۰

۱۴,۸۹۵,۹۰۰ Rls.

۱,۲۱۵ $

۷۷۵

۱۳۹۱

ترکیه

۷۲۰۴۱۰۰۰

قرا ضه وضایعات ا زچدن

۳,۶۲۰

۱۴,۶۵۰,۷۰۰ Rls.

۱,۱۹۵ $

۷۷۶

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۶۰۰۰۰

سبزیجات، میوه،کمیوهکهای سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).

۵۵۲

۱۳,۵۳۵,۰۴۰ Rls.

۱,۱۰۴ $

۷۷۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۵۹۰۰۰

سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو

۱۱

۱۳,۳۰۰,۰۰۳ Rls.

۵۴۱ $

۷۷۸

۱۳۹۱

ترکیه

۴۹۱۱۱۰۰۰

محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های بازرگانی و همانند

۹۷

۱۳,۰۵۶,۹۰۰ Rls.

۱,۰۶۵ $

۷۷۹

۱۳۹۱

ترکیه

۲۲۰۹۰۰۰۰

سرکه خورا کی و بدل سرکه خورا کی که ا ز جوهر سرکه بدست میآید

۲,۲۱۰

۱۳,۰۰۵,۴۰۸ Rls.

۱,۰۶۱ $

۷۸۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۳۱۳۱۹۰

سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور

۹۰

۱۲,۲۶۰,۰۰۰ Rls.

۱,۰۰۰ $

۷۸۱

۱۳۹۱

ترکیه

۰۸۰۹۲۹۰۰

سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه

۶۰۰

۱۱,۰۳۴,۰۰۰ Rls.

۹۰۰ $

۷۸۲

۱۳۹۱

ترکیه

۱۷۰۳۹۰۰۰

ملاس های حاصل ا ز ا ستخرا ج یا تصفیه قند و شکر (باستثنای نیشکر)

۴۳,۰۴۰

۱۰,۷۵۲,۰۲۰ Rls.

۸۷۷ $

۷۸۳

۱۳۹۱

ترکیه

۷۰۱۷۱۰۱۰

لوله ا زمایش , لام ولامل ا زمایشگاهی ولوله غیر مدرج ازکوارتز ذوب شده یاازسایر سیلیس های ذوب شده

۵۴

۱۰,۳۲۳,۳۴۱ Rls.

۴۲۱ $

۷۸۴

۱۳۹۱

ترکیه

۳۹۰۳۹۰۰۰

پلیمرهای ا ستیرن که درجای دیگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئی

۷۰۰

۱۰,۲۹۸,۴۰۰ Rls.

۸۴۰ $

۷۸۵

۱۳۹۱

ترکیه

۶۸۱۰۹۹۰۰

اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است

۱۹,۷۱۸

۹,۱۹۵,۰۰۰ Rls.

۷۵۰ $

۷۸۶

۱۳۹۱

ترکیه

۳۸۱۲۱۰۰۰

فرآورده های موسوم به تسریع کننده ولکانیزا سیون

۱۷۵

۸,۵۸۲,۰۰۰ Rls.

۷۰۰ $

۷۸۷

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۳۰۱۰۲۰

ورمیکولیت وکلریت

۱,۰۰۰

۷,۳۵۶,۰۰۰ Rls.

۶۰۰ $

۷۸۸

۱۳۹۱

ترکیه

۱۷۰۱۹۹۰۰

قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف

۹۳۰

۶,۸۴۱,۰۸۰ Rls.

۵۵۸ $

۷۸۹

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۱۹۲۰۹۰

سایر ا سترلیزه کننده های طبی وجرا حی یا ا زمایشگاهی غیرمذکوردرجای دیگر

۱۰۰

۶,۴۷۲,۴۰۰ Rls.

۵۲۸ $

۷۹۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۴۸۲۱۰۰۰

بلبرینگ.

۱۰,۸۸۳

۶,۱۳۰,۰۰۰ Rls.

۵۰۰ $

۷۹۱

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۱۰۰۹۰

سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای دیگر

۱۹,۰۳۰

۶,۰۶۵,۸۲۶ Rls.

۲۴۷ $

۷۹۲

۱۳۹۱

ترکیه

۶۳۰۱۹۰۰۰

سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر

۴۰

۵,۴۰۰,۵۶۰ Rls.

۲۲۰ $

۷۹۳

۱۳۹۱

ترکیه

۴۹۰۲۹۰۹۰

سایرروزنامه مجله ونشریات ا دوا ری که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغیرمذکور

۴۲۱

۵,۱۶۱,۴۶۰ Rls.

۴۲۱ $

۷۹۴

۱۳۹۱

ترکیه

۲۰۰۹۱۹۰۰

سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از ۲۰ تجاوز نکند

۴۸۷

۴,۷۷۶,۴۹۶ Rls.

۳۹۰ $

۷۹۵

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۴۲۰۹۰

سایرفرآورده های برا ی آرا یش چشم غیرا ز مغز مدا د آرا یشی

۱

۴,۵۶۹,۹۴۳ Rls.

۱۸۶ $

۷۹۶

۱۳۹۱

ترکیه

۶۹۰۸۱۰۰۰

کاشی وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شیاء همانند بزرگترین ضلع کمتراز۷سانتیمتر ورنی زده یالعاب زده, برا ی موزا ئیک.

۱,۴۰۰

۴,۲۶۶,۴۸۰ Rls.

۳۴۸ $

۷۹۷

۱۳۹۱

ترکیه

۳۳۰۵۳۰۰۰

فیکساتور مو (Hair lacquer)

۱۴

۳,۸۰۴,۴۲۰ Rls.

۱۵۵ $

۷۹۸

۱۳۹۱

ترکیه

۷۳۱۱۰۰۰۰

ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده .

۲۵۰

۳,۳۲۸,۱۴۱ Rls.

۱۳۷ $

۷۹۹

۱۳۹۱

ترکیه

۲۵۱۷۱۰۲۰

دولومیت خردشده یا بریده شده

۲,۸۸۰

۳,۰۰۳,۷۰۰ Rls.

۲۴۵ $

۸۰۰

۱۳۹۱

ترکیه

۸۷۰۸۹۴۱۰

غربیلک فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ی سوا ری,سوا ری کار ,وا نت وترا کتورکشاورزی

۱۸۱

۲,۶۶۵,۱۲۸ Rls.

۲۱۷ $

           

مجموع کل:
۳,۵۹۱,۰۵۳,۹۷۶ ریال

مجموع کل:
۲۳۵,۹۲۵ دلار

 

 

پارس ترکان را حمایت کنید